ساختارهای کنترلی

همانطور که دانستیم برنامه ی کامپیوتری متشکل از دنباله ای از دستورالعملها است. که توسط ما برای انجام عملیات خاصی نوشته می شود. در هر برنامه با توجه به هدف یا ساختمان داده ای که می خواهیم بدست آوریم و یا اهدافی که باید به آنها دست یابیم باید روند اجرای دستورات را کنترل کنیم یعنی برخی از آنها را در شرایطی و مواقعی خاص اجرا کرده یا نکنیم و یا حتی برخی از آنها را تکرار نماییم.

به همین دلیل برنامه ی ما به قطعه کد هایی تقسیم می شود. که اجرای آنها را توسط ساختارهای کنترلی تنظیم می کنیم.

دو ساختار کنترلی عمده در برنامه نویسی موجود می باشد :

  1. شرط یا تصمیم گیری -> منطق و شرط
  2. حلقه یا اصطلاحاً تکرار -> حلقه

صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK