Sets

ماژول جدید sets شامل یک پیاده ساز از طرف یک مجموعه Datatype . مجموعه کلاسی است برای مجموعه های تغییر پذیر. مجموعه هایی که می تواند عضو اضافه شده یا کم شده داشته باشد.(برای اطلاعات بیشتر از مجموعه های تغییرپذیرسری به آموزشهای دیگر در سایت بزنید )

 • به مثال زیر توجه کنید:
>>> import sets
>>> S = sets.Set([1,2,3])
>>> S
Set([1, 2, 3])
>>> 1 in S
True
>>> 0 in S
False
>>> S.add(5)
>>> S.remove(3)
>>> S
Set([1, 2, 5])
>>>

اجتماع و اشتراک را در این ماژول می توان با استفاده از متد union() و intersection()بدست آورد.و راه ساده تر استفاده از نمادهای & و | است .


>>> S1 = sets.Set([1,2,3])
>>> S2 = sets.Set([4,5,6])
>>> S1.union(S2)
Set([1, 2, 3, 4, 5, 6])
>>> S1 | S2         # نماد دیگر
Set([1, 2, 3, 4, 5, 6])
>>> S1.intersection(S2)
Set([])
>>> S1 & S2         # نماد دیگر
Set([])
>>> S1.union_update(S2)
>>> S1
Set([1, 2, 3, 4, 5, 6])

همچنین ممکن است تفاوت وشباهت میان دو مجموعه را نشان داد.این مجموعه همه ی عناصر در احتماع و اشتراکها نیستند و ممکن است با هم تفاوت داشته باشند.برای این کار ما می توانیم از متد symmetric_difference() و یا نماد ^ استفاده کنیم.


>>> S1 = sets.Set([1,2,3,4])
>>> S2 = sets.Set([3,4,5,6])
>>> S1.symmetric_difference(S2)
Set([1, 2, 5, 6])
>>> S1 ^ S2
Set([1, 2, 5, 6])
>>>

همچنین متدهای issubset() و issuperset()برای چک کردن اینکه آیا یک مجموعه زیر مجموعه یا مجوعه مرجع دیگری است یا نه .


>>> S1 = sets.Set([1,2,3])
>>> S2 = sets.Set([2,3])
>>> S2.issubset(S1)
True
>>> S1.issubset(S2)
False
>>> S1.issuperset(S2)
True
>>>

منبع: راهنمای خود پیتون

 • برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید

صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK