گسترش استثناء

هنگامی که استثنائی برپامی گردد ( ایجاد می شود)، مکانیزم گسترش استثناء در پایتون کنترل اجرای برنامه را در دست می گیرد . روند کنترل برنامه متوقف می شود و پایتون به دنبال گرداننده استثنای مناسب می گردد . عبارت try در پایتون به وسیله بخش except خود گرداننده های استثناء را محیا می کند. گرداننده وظیفه گرداندن اشتثنای نظیر خود را که در قسمت try ایجاد شده است را دارد . حال این استثناء ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کد عبارت try ایجاد شود که مستقیم عبارت است از استثنائی که از کد try ایجاد می شود و حالت غیر مستقیم یعنی استثنائی که در فراخوانی یک تابع در داخل کد عبارت try ایجاد می شود و مربوط به تابع فراخوانی شده می باشد . و بالاخره زمانی که استثنائی در یک عبارت try ایجاد می شود کنترل اجرای برنامه به گردننده مناسب انتقال پیدا می کند و بعد از پایان گرداننده کنترل اجرا ، به کدی که بعد از قسمت try وجود دارد منتقل می شود


صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK