عبارت return

امروزه برای نوشتن یک برنامه آن را به قسمت های کوچکتر تقسیم می کنند یعنی یک برنامه را به چند کلاس و هر کلاس را به چند تابع تقسیم می کنند اما هر کدام از این توابع یک ورودی و یک خروجی دارند.

ورودی ها در همان بخش مربوط به توابع در کتاب پایتون مورد بحث قرار گرفت اما خروجی را ما در این جا مورد بررسی قرار می دهید


معرفی

در توابع ما برای برگردندن خروجی از عبارت return استفاده می کنیم

نوجه داشته باشید که برگداندن یک آرایه با عبارت return نیاز به کمی برنامه نویسی بیشتر دارد برای امتحان ما آن را در مثال دوم آورده ایم در مثال زیر یک نمونه از استفاده return را قرار داده ایم


مثال

تابع زیر یک عدد ورودی را می گیرد و آن را با 1 جمع می کند و آن را برمی گرداند


>>> def bijan (vorodi):
	# جمع ورودي با 1
	vorodi += 1
	# برگرداندن جمع ورودي با 1 به عنوان خروجي تابع
	return vorodi
>>> bijan (2)
3

در مثال زیر تابع یک آرایه تولید و برمی گرداند مقدار خروجی آدرس حافظه یا همان رم است که در آن اولین عنصر آرایه ذخیره شده است

برای اطلاعات بیشتر برای برگداندن آرایه به عنوان خروجی در توابع به عبارت yeild در کتاب پایتون مراجعه فرمایید


>>> def bijoo():
	a = [12,16,65]
	return a

>>> bijoo
<function bijoo at 0x00F94470>
>>> print bijoo
<function bijoo at 0x00F94470>3

صفحه قبلی: پایتون
صفحه بعدی: PyGTK